,

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Νομικό πλαίσιο του Διαδικτύου

Νομικό πλαίσιο που διέπει το Διαδίκτυο και χρήση των πληροφοριών.


1. Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο υπάρχει ο Ν.3471 (ΦΕΚ 133/A/28-06-2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997».

2. Πνευματικά δικαιώματα
Σύμφωνα με το τέταρτο κεφάλαιο του Νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στο αποκλειστικό δικαίωμα του δημιουργού που επιτρέπουν τη χρήση περιορισμένων αντιγράφων ενός έργου για κάποιες συγκεκριμένες χρήσεις. Μεταξύ άλλων επιτρέπεται:
·         η αναπαραγωγή έργου για ιδιωτική χρήση,
·         η παράθεση αποσπασμάτων, η χρήση υλικού σε σχολικά βιβλία και ανθολογίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται η πηγή, 
·         η αναπαραγωγή αποσπασμάτων για διδασκαλία,
·         η αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία,
·         η χρήση για λόγους ενημέρωσης.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, αν το υλικό μιας ιστοσελίδας δεν αναγράφει ευκρινώς ότι δεν διέπεται από πνευματική ιδιοκτησία, απαγορεύεται βάσει νόμου η χρήση υλικού χωρίς την γραπτή άδεια του δημιουργού ή την καταβολή αντιτίμου.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα προβλέπει τα παρακάτω:
·        Πορνογραφία Ανηλίκων:
Aρ.348Α του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του Ν. 3625/2007. Η διάταξη έχει ως εξής:
1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.
2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με τη χρήση διαδικτύου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ. 
3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα του σώματος ή μέρους του σώματος ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο. 
4. Οι πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ: α) αν τελέσθηκαν κατ` επάγγελμα και κατά συνήθεια β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή σωματικής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος. Αν η πράξη της περίπτωσης β1 είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.»
Ν.5060/1931 σχετικά με τα αδικήματα τύπου και τα άσεμνα δημοσιεύματα, που εφαρμοζόταν σε συνδυασμό με τα άρθρα του ΠΚ μέχρι την τελευταία τροποποίηση.
Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει κυρωθεί και από την Ελλάδα με το Ν. 2101/1992, όπου ρητά ορίζεται ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν την εκμετάλλευση των παιδιών για την παραγωγή θεαμάτων ή υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα.·        Ρατσισμός και βία:
Σύνταγμα της Ελλάδας: Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
Aρ.330 Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο ορίζεται ότι όποιος χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης εξαναγκάζει άλλον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο παθών δεν έχει υποχρέωση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
·        Τρομοκρατία:
N.1789/1988 με τον οποίο κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την καταστολή της τρομοκρατίας,  Ν.2928/2001 με τον οποίο τροποποιείται το αρ. 187 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα σχετικά με τις εγκληματικές οργανώσεις, Ν.3034/2002 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
·        Τοπικά όρια
Οι Ελληνικοί ποινικοί νόμοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις που τελέστηκαν στο έδαφος της επικράτειας, ακόμη και από αλλοδαπούς καθώς και για πράξη που χαρακτηρίζεται από αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα και που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό, αν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέστηκε (αρ.6 ΠΚ).
Στην περίπτωση των εγκλημάτων που τελούνται στο Διαδίκτυο, ως τόπος τέλεσης του εγκλήματος μπορεί να θεωρηθεί είτε ο τόπος από όπου η ηλεκτρονική σελίδα μπορεί να αναγνωσθεί, που αυτό στην πράξη σημαίνει κάθε χώρα στην οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, είτε ο τόπος όπου φιλοξενείται από τον παροχέα πρόσβασης στο Διαδίκτυο η συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα.


Δείτε ακόμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου